Thông báo số 72/TB-CĐSL ngày 29/4/2020

Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19khi HSSV trở lại trường học tập

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-CĐSL ngày 25/4/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để đón HSSV trở lại trường học tập;

Trường Cao đẳng Sơn La yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi HSSV trở lại trường học tập từ ngày 04/5/2020 với các nội dung như sau:

1. Phòng Công tác HSSV

- Phối hợp với các khoa điểm danh sĩ số HSSV hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu theo quy định; hướng dẫn HSSV vệ sinh phòng ở, thực hiện các việc cần làm để phòng, chống dịch Covid-19.

- Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra thân nhiệt cho HSSV, báo cáo kết quả về Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường trước 16 giờ hàng ngày.

- Phối hợp với công ty vệ sĩ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang đối với khách đến làm việc và HSSV khi ra, vào cổng trường. Không cho khách đến làm việc và HSSV vào trường khi chưa đeo khẩu trang.

- Bố trí lịch trực của Tổ y tế đảm bảo 24/24 để chủ động xử lý tình huống khi có các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 theo đúng quy trình.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Kiểm tra, bổ sung dung dịch rửa tay, xà phòng sát khuẩn tại các khu nhà làm việc, giảng đường.

- Yêu cầu cán bộ viên chức, người lao động, khách đến làm việc thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách tối thiểu khi tham gia các hoạt động tại nhà trường theo quy định.

3. Phòng Quản trị - Thiết bị

- Phối hợp với công ty vệ sỹ và công ty vệ sinh thực hiện tốt công tác an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

- Bố trí phòng học đảm bảo mỗi phòng học đủ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu và số lượng học sinh, sinh viên theo quy định để phòng, chống dịch.

- Thường xuyên rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị tại các nhà vệ sinh của khu nhà hiệu bộ và giảng đường.

3. Các đơn vị trực thuộc

- Yêu cầu cán bộ viên chức, người lao động và HSSV thuộc đơn vị quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Khi có các trường hợp cán bộ viên chức, người lao động và HSSV có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: sốt, ho, khó thở... phải báo cáo kịp thời với Tổ Thường trực phòng, chống dịch để được hướng dẫn và xử lý theo đúng quy trình.

4. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch trên Đài Truyền thanh nội bộ.

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch và hỗ trợ ĐVTN, HSSV có hoàn cảnh khó khăn khi trở lại trường học tập.

- Triển khai công tác vệ sinh các phòng học theo đúng quy định.

Trên đây là Thông báo về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi HSSV trở lại trường học tập từ ngày 04/5/2020.Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy nhà trường (B/c);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo);

.

- Đoàn TN, Hội Sinh viên (P/h thực hiện);

(Đã ký)

- Các đơn vị trực thuộc (Thực hiện);

.

- Lưu: CTHSSV, VT.

Nguyễn Xuân Thắng

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok